Back To Home

На 25.01.2021 г. „ИБЕКО“ ООД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073-1470-C01 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.   

Периодът на изпълнение на проекта е 3 месеца до 25.04.2021г.

Проектът е на стойност 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и  1 500 лв. национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

26.01.2021 г.